SCHEDULE

Linda 1

doctor / nurse monday tuesday wednesday thursday friday-even friday
V.Mishenkova
tel. 56800148
800-1200 1200-1600 800-1200 1400-1800 800-1200 1200-1600
M.Vassiljeva
tel. 56800150
1300-1700 900-1300 1400-1800 900-1300 1200-1600 800-1200
S.Koroljov
tel. 56800156
800-1200 1400-1800 800-1200 1000-1400 800-1200 1200-1600
О.Serdjukova
tel. 56800154
1300-1700 900-1300 1400-1800 900-1300 800-1200 800-1200
V.Balandin
tel. 56800152
800-1200 800-1200 1400-1800 800 - 1200 1200-1600 1100-1500
L.Spivak
tel. 56800157
1400-1800 900-1300 1000-1400 1200-1600 900-1300 900-1300

Kangelaste 24

arstid / õed monday tuesday wednesday thursday friday
S.Dmitrijeva
tel. 3573565
1400-1800 800-1200 1400-1800 800-1200 800-1200

Kangelaste 4

arstid / õed monday tuesday wednesday thursday friday-even friday
T.Nikitina
tel. 3569535
800-1200 1400-1800 800-1200 1400-1800 800-1200 800-1200

Partisani 5a

doctors / nurses Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday (even) Friday
V.Bukina
tel. 3549699
1300-1800 800-1300 800-1300 1300-1800 800-1300 1100-1500
G.Osmokesku
tel. 3549698
900-1300 1400-1800 900-1300 1400-1800 900-1300 900-1300

Kosmonaudi 3

doctors / nurses Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday (even) Friday
T.Stepanova
tel. 3560522
800-1200 1400-1800 800-1200 1400-1800 800-1200 800-1200
J.Ljubimova
tel. 3561012
1400-1800 800-1200 800-1200 1400-1800 800-1200 800-1200
А. Shutova
tel. 3593182
1200-1600 0800-1200 1400-1800 0800-1200 0800-1200 0800-1200

 
©